Algemeen

Unlimited the Inner Way is een School voor Innerlijke Ont­wik­ke­ling en Rust. In onze Huis- en gedrags­re­gels be­schrij­ven we de spel­re­gels en om­gangs­vor­men die wij be­lang­rijk vinden. Veilig sporten en plezier maken met elkaar is onze motto.

Inschrijving

Uitsluitend correct en volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling ge­no­men. De inschrijfdatum geldt als begin van het lidmaatschap. Minder­jarige personen kunnen uitsluitend worden in­ge­schre­ven door één van de beide ouders of wettige ver­tegen­woor­di­ger/ster. De leiding behoudt het voorrecht in­schrij­ving af te wijzen. Ieder­een die lid wordt van Unlimited the Inner Way, wordt tevens donateur van Stichting Activity Foundation.

Contributie

We onderscheiden de contributie in: jeugd (6 t/m 12 jaar), junioren (13 t/m 17 jaar) en senioren (vanaf 18 jaar). De hoogte van de contributie is afhankelijk van:

  • het soort lidmaatschap (jeugd, junior of senior),
  • de wekelijkse trainings­fre­quen­tie (1 of 2 trainingen / week of onbeperkt),

De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Voor alle leden geldt een jaarlijkse bijdrage aan de Activity Foundation F en F the Inner Way. (€ 25,00 voor leden tot en met 16 jaar en € 35,00 voor leden vanaf 17 jaar).

Maand

Leden zijn maandelijks contributie verschuldigd vanaf de datum van inschrijving. Het maandlidmaatschap is voor onbepaalde tijd geldig vanaf de inschrijfdatum tot 1 maand na de opzegdatum.

Jaar

Leden zijn jaarlijks contributie verschuldigd vanaf de datum van inschrijving, waarbij twaalf (12) maandtermijnen vooruit betaling in acht worden genomen, met een kortingspercentage van 5% over de verschuldigde jaar contributie. Het jaarlidmaatschap is geldig vanaf de inschrijfdatum voor een periode van telkens 1 jaar (12 maanden) tot 1 maand na de opzegdatum.

Betaalwijze

Door middel van het inschrijfformulier machtigt u Unlimited the Inner Way om periodiek de verschuldigde contributies van uw bank­re­ke­ning te innen. De maand­in­casso’s vinden plaats rond de ingeschreven werk­dag van de maand, bij een mislukte maandincasso wordt rond de 15e van de maand een tweede poging gedaan. De jaarincasso’s vinden jaarlijks rond de datum van inschrijving plaats. Bij een mislukte jaar­in­casso wordt binnen 14 dagen een tweede poging gedaan. Mocht de tweede poging van de maand- of jaarincasso ook mislukken dan volgt een herinnering waarbij het verschuldigde bedrag verhoogd wordt met 10% administratiekosten.

Beëindiging lidmaatschap

De opzegging dient schriftelijk, rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand , opgegeven te worden aan de administratie.
Het correspondentieadres is:
Unlimited the Inner Way
Fleardijk 28
8629RG, Scharnegoutum
of via e-mail:
info@unlimitedtheinnerway.nl
Bij opzegging van uw lid­maat­schap gaan wij er­van uit dat u de jaar­lijk­se bij­dra­ge als vriend van de Stichting Activity Foun­da­tion graag wenst voort te zetten. Heel har­te­lijk be­dankt voor uw steun, namens alle deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers van onze be­we­gings­stimu­le­rings­pro­gram­ma’s voor kinderen en 55+ers.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com